Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit is de website van VR Maasmechelen Tourist Outlets Comm. VA.

Ons postadres is:

Zetellaan 100
3630 Maasmechelen
België

Ons BTW-nummer is: BE.465.707.490

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website www.maasmechelenvillage.com (“onze Website”) wordt beheerd door VR Maasmechelen Tourist Outlets Comm. VA (KBO nummer 0465707490) met zetel te Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België (“ons” of “wij”). Ons BTW-nummer is BE 0465.707.490. Wij stellen onze Website ter beschikking en uw toegang tot en het gebruik van onze Website is onderworpen aan en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelingen en deze gebruiksvoorwaarden (“deze Gebruiksvoorwaarden»). Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u geen toegang heeft tot deze Gebruiksvoorwaarden via het Internet, dan kunnen wij u op uw verzoek een kopie bezorgen van de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden per e-mail. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve onze Website dan niet te gebruiken. Indien u onze Website gebruikt, wordt u verondersteld deze Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard en zal u door deze Gebruiksvoorwaarden gebonden zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. Alle aanpassingen die wij aan deze Gebruiksvoorwaarden zouden aanbrengen, zullen op deze pagina vermeld worden. Gelieve u ervan te verzekeren dat u deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig herbezoekt en herbekijkt aangezien u zult geacht worden deze wijzigingen te hebben aanvaard en u erdoor zult gebonden zijn indien u onze Website blijft gebruiken na de vermelding van wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Privacybeleid

Door het gebruik van onze Website, bevestigt u dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid gelezen en begrepen hebt en dat u deze aanvaardt en ermee akkoord gaat dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken zoals aangegeven in ons Privacybeleid.

2. Beschikbaarheid en gebreken

De toegang tot en het gebruik van onze Website worden op tijdelijke basis ter beschikking gesteld en toegestaan. De Website zal niet altijd beschikbaar zijn en kan sommige gebreken of fouten bevatten.

Wij zijn niet verplicht enige informatie op onze Website te actualiseren. Wij behouden ons het recht voor onze Website (of enig deel ervan) en/of de informatie, het materiaal, de producten en/of diensten beschikbaar via onze Website (of enig deel ervan), tijdelijk of permanent en zonder verwittiging te wijzigen, bewerken, schrappen, op te schorten of te beëindigen. Onze Website wordt ter beschikking gesteld op basis van “zoals is” en “zoals beschikbaar”. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal op enigerlei wijze afbreuk doen aan onze wettelijke rechten.

3. Eigendomsrecht

Tenzij anders aangeduid is onze Website met inbegrip van haar design, tekst, inhoud, schikking en enige andere gerelateerde zaken, beschermd door copyright en enige andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten en wij zijn de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele- en andere eigendomsrechten met betrekking tot onze Website. Al deze rechten zijn voorbehouden. Het openbaar maken van onze Website houdt geen afstand van enig recht in met betrekking tot onze Website. Behalve zoals expliciet toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, verwerft u geen enkel recht, titel of belang in of met betrekking tot onze Website.

4. Gebruik van onze Website door u

Wij verlenen u een beperkt toegangs- en gebruiksrecht van onze Website voor uw eigen gebruik. Het is verboden onze Website, met inbegrip van enig deel van zijn inhoud, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorzenden, verdelen of exploiteren voor enig commercieel doel zonder onze voorafgaandelijke toestemming. Het is tevens verboden een afgeleid gebruik te maken van onze Website of zijn inhoud, informatie te downloaden of te kopiëren. U mag geen verzameling van enigerlei productopsommingen, beschrijvingen of prijzen maken. Het is verboden een afgeleid gebruik te maken van onze Website of haar inhoud, informatie te downloaden of te kopiëren ten voordele van een andere onderneming; het gebruik van data mining, robotten of gelijkaardige middelen voor het verzamelen en selecteren van gegevens is eveneens verboden.

U mag een redelijke hoeveelheid kopies printen en u mag uittreksels downloaden van enige pagina(s) van onze Website. U mag de papieren of digitale kopie van enig materiaal dat u hebt geprint of gedownload op generlei wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of enige grafische voorstelling gebruiken, gescheiden van de begeleidende tekst.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen in te brengen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, door te proberen ongewettigde toegang tot de Website te verkrijgen of onze Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Wij zullen u bij de bevoegde instanties aangeven voor zulke daden.

De toegang tot of het gebruik van onze Website (of informatie, materiaal, producten en/of diensten op onze Website) kunnen bij wet verboden zijn in sommige landen of rechtsgebieden. U bent verantwoordelijk voor de naleving met alle toepasselijke wetten en regelgeving van het land van waaruit u onze Website bezoekt. Wij beweren niet dat onze Website (of informatie, materiaal, producten en/of diensten op onze Website) geschikt is voor gebruik in andere locaties buiten België.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde uw toegang tot onze Website (of gedeelten daarvan) te onderbreken of te beëindigen indien we van mening zijn dat u onze Website gebruikt op enige wijze die tegenstrijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden en indien u enig deel van onze Website print, kopieert of download tegenstrijdig met deze Gebruiksvoorwaarden, moet u, indien wij hiervoor opteren, alle kopies die u van deze materialen gemaakt heeft, terugsturen of vernietigen.

5. Registratie

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot onze Website (of gedeeltes hiervan) beperken voor gebruikers die zich bij ons registreerden.

Indien u zich bij ons registreert teneinde beperkte gebieden te gebruiken (zoals registratie om lid te worden van onze Members Club), registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van onze Website. De toegang tot beperkte gebieden gaat via uw gebruikersidentificatiecode (“user ID”), paswoord en enige andere informatie en maakt deel uit van onze veiligheidsprocedures. We staan u de toegang tot de beperkte gebieden van onze Website toe op basis van:

 • u bent, op het moment van registratie, niet jonger dan 17 jaar.
 • u moet uw user ID en paswoord vertrouwelijk behandelen, u mag het niet onthullen aan iemand anders, het mag niet gebruikt worden door iemand anders om onze Website te bezoeken;
 • alle gegevens die door u verstrekt werden, zijn accuraat;
 • u zult niet kwaadwillig bijkomende registraties creëren met het doel de functionaliteit van onze Website of andere gebruikers te misbruiken;
 • u zult niet proberen u als een andere gebruiker voor te doen.
 • U hebt toegang tot een groot gedeelte van de informatie die u ons verstrekte, en kan deze bijwerken in de Membership zone van onze Website.

Indien, om enige reden, wij menen dat u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen we te allen tijde, naar eigen goeddunken, uw user ID of uw paswoord onbruikbaar maken of uw toegang annuleren.

6. Beschrijving van Producten en/of Diensten en andere Informatie

Niets op onze Website veronderstelt een aanbod tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten in enig rechtsgebied. Onze Website is enkel ter informatie. Alle details, beschrijvingen en prijzen van, en andere informatie over, producten en/of diensten op onze Website zijn slechts van algemene aard. Wij garanderen niet dat enig product en/of dienst op onze Website beschikbaar is of zal zijn in stock in het betreffende dorp op het moment dat u tot de aankoop van enig specifiek product en/of dienst wenst over te gaan.

Wij dragen er naar bestvermogen zorg voor dat alle informatie correct is op het moment dat deze op onze Website wordt geplaatst, maar deze informatie kan inaccuraat en onvolledig zijn en is onderhevig aan wijziging. Daarom raden wij u aan de informatie betreffende een boetiek met hen te controleren of informatie over onze producten en diensten met ons, en zijn wij niet verantwoordelijk voor het door u geleden verlies als gevolg van het vertrouwen op de informatie op onze Website.

7. Materiaal door u overgemaakt

Gebruikers van onze Website kunnen inhoud toevoegen, commentaar geven of materiaal voor publicatie overmaken in verschillende gebieden van onze Website, inclusief ons chatforum, prikbord, fotogalerijen en andere interactieve zones. Inhoud, materiaal, commentaar die worden toegevoegd of overgemaakt door gebruikers en door ons worden gepubliceerd, kunnen niet beschouwd worden als door ons goedgekeurd, onderschreven, gesteund, gesanctioneerd, aangemoedigd of ons akkoord genietend. Wij hebben deze inhoud, materiaal, commentaar niet onderzocht op hun correctheid, volledigheid of conformiteit aan toepasselijke wetten en reglementen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot zulke inhoud, commentaar of materiaal.

Indien u, in enige zone van onze Website, inhoud of commentaar toevoegt of materiaal ter publicatie voorlegt met toevoeging van foto’s dan:

 • geeft u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor 99 jaar om deze inhoud, commentaar of materiaal te gebruiken, reproduceren, publiceren, herpubliceren, door te sturen en te verspreiden (en sublicenties te verlenen om deze te gebruiken, reproduceren, publiceren, herpubliceren, door te sturen en te verspreiden) in gelijk welke vorm, inclusief gedrukte en elektronische vorm voor elk gebruik door ons voor commerciële doeleinden;
 • verzekert u dat geen zulke inhoud, commentaar of materiaal onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of profaan is, kan aanzetten tot crimineel gedrag of een inbreuk is op enige wet en u mag geen materiaal toevoegen dat doelbewust bedoeld is om andere gebruikers te choqueren;
 • u zult niet betaald worden voor deze inhoud, commentaar of materiaal gepubliceerd;
 • u verzekert dat zulke inhoud, commentaar of materiaal uw eigen originele werk is en dat u het copyright en andere relevante rechten bezit;
 • indien het materiaal fotografisch of grafisch materiaal is, moet u de foto’s zelf genomen hebben of het grafisch materiaal zelf gecreëerd hebben of moet u de toestemming of andere toelating van de eigenaar hebben van de foto’s en/of het grafisch materiaal hebben en u moet de toestemming bekomen hebben van alle individuele personen hierin daar waar zulke individuele personen duidelijk geïdentificeerd kunnen worden teneinde ons toe te laten het materiaal voor commerciële doeleinden te gebruiken;
 • wij zullen de namen publiceren naast enige foto of grafisch materiaal door u overgemaakt maar we zouden mogelijk enige commentaren die u ons hierbij voorlegt, kunnen wijzigen of schrappen.

Publicatie van enige inhoud, commentaar of materiaal met toevoeging van foto’s of grafisch materiaal toegevoegd of overgemaakt door u, zal naar ons eigen goeddunken gebeuren. Wij behouden ons het recht voor aan de publicatie van zulke inhoud, commentaar of materiaal toevoegingen of weglatingen aan te brengen aan de tekst of aan het grafisch materiaal (inclusief het bewerken van foto’s of grafisch materiaal) en de publicatie van zulke inhoud, materiaal of commentaar te weigeren, op te schorten, te beëindigen of anderszins te verwijderen.

Met uitzondering van persoonlijke gegevens (die zullen behandeld worden zoals uiteengezet in ons Privacybeleid), is en zal alle materiaal dat u ons voorlegt, behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsgebonden.

U stemt ermee in ons te vergoeden voor alle aansprakelijkheid van derden, vorderingen, kosten, verlies of beschadiging die wij oplopen als resultaat van het publiceren van enige inhoud, commentaar of materiaal overgemaakt door u.

8. Wedstrijden

Van tijd tot tijd kunnen wij wedstrijden aankondigen op onze Website. Specifieke algemene voorwaarden en reglementen zullen op zulke wedstrijden van toepassing zijn. Gelieve u ervan te verzekeren dat u de algemene voorwaarden en reglementen toepasselijk op enige wedstrijd waaraan u deelneemt, zorgvuldig leest aangezien u veronderstelt zult worden deze te hebben aanvaard, en u erdoor gebonden zal zijn indien u deelneemt aan zulke wedstrijd.

9. Derde Partij Websites

Onze Website kan links bevatten naar andere websites bestuurd door niet-verwante bedrijven en personen (“Derde Partij Website»). Deze links zijn enkel bedoeld om u bijkomende informatie te verstrekken.

De opname op onze Website van enige link naar een Derde Partij Website betekent niet dat wij haar inhoud of gebruik, of het gebruik van producten en/of diensten door deze Derde Partij Website ter beschikking gesteld, goedkeuren, ondersteunen of enige verantwoordelijkheid voor deze Derde Partij Website aanvaarden. We hebben deze Derde Partij Websites niet onderzocht, gecontroleerd of er toezicht op gehouden betreffende hun correctheid, volledigheid of conformiteit aan de toepasselijke wetten en reglementen. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van, of uw vertrouwen op, zulke Derde Partij Websites en u gebruikt deze Derde Partij Websites op uw eigen risico. Alle algemene voorwaarden van de Derde Partij Websites die u zult bezoeken, zullen van toepassing zijn terwijl u op deze websites bent en u dient deze na te kijken.

We hebben sommige afspraken met zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u producten of diensten kunnen verkopen op Derde Partij Websites gelinkt aan onze Website en die ons merk dragen of een verband met ons aanduiden, zoals de Maasmechelen Village Gift Card. Wanneer u doorklikt naar sommige van deze Derde Partij Websites, kunnen deze nog steeds door onze Website gekaderd worden of ons merk dragen en een deel van onze Website lijken. Wees u er echter van bewust dat deze producten en diensten verkocht worden door een ander bedrijf. Niettegenstaande wij deze bedrijven zorgvuldig selecteren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de producten en diensten die zij aanbieden en verkopen en u dient enige algemene voorwaarden van deze Derde Prtij Websites en de producten en diensten die zij aanbieden, te controleren.

10. Links naar onze Website

U kunt een link creëren naar onze Website vanuit een andere website of document zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming, op voorwaarde dat zulke link: geen kader of enige andere browser of kaderomgeving rond de inhoud van onze Website creëert; de link niet impliceert dat wij uw producten of diensten ondersteunen noch enig product of dienst van, of beschikbaar op, de website op dewelke u een link naar onze Website plaatst; de link geen van de handelsmerken op onze Website gebruikt zonder onze toestemming of deze van de eigenaar van zulk(e) handelsmerk(en); deze link niet geplaatst wordt op een website die inhoud bevat die onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of profaan is, of kan aanzetten tot crimineel gedrag of een inbreuk is op enige wet; en ons, onze aanverwante bedrijven of de bedrijven waarmee we werken (of hun producten en/of diensten) niet voorstelt op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende wijze.

U bent als enige verantwoordelijk voor de website waarop u een link naar onze Website plaatst en voor enige voorstelling of indruk gecreëerd betreffende ons of onze Website. U bent ook als enige verantwoordelijk om deze Gebruiksvoorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die toegang via uw link verkrijgt tot onze Website. Wij behouden ons het recht voor te vragen dat enige link(s) naar onze Website die u creëert vanuit een andere website of document en die tegenstrijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, verwijderd wordt.

11. Uitsluiting van Aansprakelijkheid

In onze eigen hoedanigheid en namens onze verwante bedrijven, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voortspruitende uit of in verbandhoudend met de toegang of het gebruik van onze Website of enige andere website die ermee gelinkt is en (zij het op contractuele basis, op basis van nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis) tot de maximum omvang toegestaan door alle toepasselijke wetten en reglementen wat betreft volgende verliezen:

 • verliezen door onbeschikbaarheid van de Website of technische gebreken aan de Website;
 • verlies van gegevens;
 • verlies veroorzaakt door denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal;
 • verlies van inkomsten of winst of vooropgestelde besparingen;
 • verlies voortspruitend uit omstandigheden buiten onze redelijke controle en verlies dat niet redelijk te voorzien is.

In ieder geval zal onze gezamenlijke aansprakelijkheid en deze van onze verwante bedrijven en voortspruitend uit of verbandhoudend met de toegang tot of het gebruik van onze Website of enige andere website waarmee zij is verbonden (zij het op contractuele basis, op basis van nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis) niet hoger zijn dan 500 EURO (tenzij anders voorzien door thans van toepassing zijnde wet- en regelgeving).

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid houdt geen afstand van onze rechten in, in het bijzonder onze aansprakelijkheid voor onze ernstige fout, opzettelijke fout, overlijden of persoonlijke verwondingen, in de mate dat dit overlijden of persoonlijke verwondingen niet gedeeltelijk veroorzaakt werden door u of enige andere wettelijke rechten die u zou hebben.

Door de toegang op onze Website bevestigt u dat alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, eerlijk en redelijk zijn.

12. Vergoeding

U stemt erin toe ons en onze aanverwante bedrijven te vergoeden, vrij te stellen en schadeloos te stellen tot het maximum toegelaten door alle toepasselijk wet- en regelgeving in verband met elke vordering, aansprakelijkheid, verlies, kost of vraag in verband met uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.

13. Keuze van Recht en Rechtbank

Onze Website wordt gecontroleerd en beheerd door ons vanuit onze kantoren in Engeland. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle zaken voortspruitend uit of betrekking hebbend op deze Gebruiksvoorwaarden en deze Website, met inbegrip van zijn inhoud, vallen onder de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken zullen de niet-exclusieve bevoegdheid hebben elke betwisting te regelen die kan voortspruiten uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van onze Website.

14. Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten alle afspraken tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van onze Website. Geen enkele voorstelling, verklaring, mondelinge of schriftelijke toegeving, die niet vervat is in deze Gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd aangepast), zal bindend zijn noch voor u noch voor ons.

Elk van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is op zichzelf toepasbaar. Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt door wet in enig rechtsgebied, dan zal zulke bepaling veranderd en geïnterpreteerd worden zodat zij het best voldoet aan de bedoeling van de originele bepaling en voor zover toegestaan bij wet. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

15. Vragen of Klachten

Het is onmogelijk voor ons om op de hoogte te zijn van de inhoud van elk commentaar of bespreking, informatie, materiaal, producten en/of diensten beschikbaar op onze Website (of enig deel ervan). Wij werken op een “notice and takedown” basis. Indien u van mening bent dat een commentaar of bespreking, informatie, materiaal, producten en/of diensten beschikbaar op onze Website (of enig deel ervan) een lasterlijke verklaring bevat, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, schriftelijk gericht aan het Legal Team, Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België of per e-mail aan legal@maasmechelenvillage.com. Bij ontvangst van uw bericht zullen wij naar bestvermogen de lasterlijke inhoud verwijderen binnen een redelijke tijdspanne.

Indien u vragen of klachten heeft betreffende deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere aangelegenheid, kunt u ons schriftelijk contacteren als volgt: aan het Legal Team, Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, België of per e-mail aan legal@maasmechelenvillage.com.

Top
X

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Zonder de cookies zal de functionaliteit van de website beperkt zijn. Door te klikken op "X", bevestigt u dat u het gebruik van cookies op onze website aanvaardt. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken door hier te klikken om uw cookie instellingen te veranderen.