Voorrecht Kaderovereenkomst

Inclusief informatie over de bescherming van gegevens en instemming
(“Overeenkomst”)

Deelname aan het Privilege Programma geeft u een bevoorrechte toegang tot de aanbiedingen, promoties en informatie van onze Villages over de hele wereld, alsook van de winkels aanwezig in onze Villages en van Chic Outlet Shopping®.

U dient de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, opdat u de voorwaarden waarop ons Privilege Programma gebaseerd is, goed zou begrijpen, en op de hoogte zou zijn welke gegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken, waar wij deze opslaan en aan wie deze gegevens worden vrijgegeven. De algemene voorwaarden van deze Overeenkomst die betrekking hebben op persoonsgegevens vullen onze individuele privacy voorwaarden aan voor ons gebruik van uw persoonlijke informatie in een andere context dan het Privilege Programma.

Door dit formulier te ondertekenen en terug te zenden [te klikken op onderstaande aanvaardingsknop] bevestigt u dat u ten minste 18 jaar bent, akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden uit deze Overeenkomst en er mee instemt dat wij informatie over u verwerken op de manier en voor de doeleinden zoals hierna uiteengezet. U leest deze Overeenkomst best helemaal, maar wij brengen in het bijzonder de volgende manieren onder de aandacht waarop uw gegevens worden verwerkt om u te kunnen laten genieten van het Privilege Programma zoals in deze Overeenkomst besproken:

 • Wij zullen gegevens verzamelen en gebruiken over uw woonplaats, winkelactiviteiten en persoonlijke winkelvoorkeuren;
 • Wij zullen uw gegevens overdragen naar plaatsen buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”);
 • Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan niet gerelateerde derden, maar zullen uw gegevens wel ter beschikking stellen van bepaalde derden, met inbegrip van personen die deze gegevens voor onze rekening verwerken alsook aan de winkels aanwezig in onze Villages;
 • De informatie die wij over u verzamelen omvat de gegevens over hoe wij u elektronisch kunnen contacteren, zoals het e-mailadres en gsm-nummer, dat wij zullen gebruiken om u details over onze aanbiedingen en promoties te bezorgen;
 • Specifieke details met betrekking tot elk van bovenvermelde gegevensverwerkingen zijn hieronder uiteengezet.

Wij zijn wij

Klik hier om te ontdekken wie wij zijn. De verschillende vermelde entiteiten zijn de eigenaars en uitbaters van de merkendorpen “Villages”, zoals naast hun respectievelijke naam aangegeven en de eigenaars en uitbaters van Chic Outlet Shopping®. De Villages omvatten ook de merkendorpen gelegen buiten de EU en EER met inbegrip van deze in China. Wanneer in deze Overeenkomst wordt gesproken van “wij” of “ons” wordt daarmee verwezen naar deze opgesomde entiteiten. Alle vermelde entiteiten zijn bekommerd om de bescherming van uw privacy en zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals gedefinieerd in de binnen de EU en EER toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zijn eigenaars en uitbaters van de Villages en van Chic Outlet Shopping® en het Privilege Programma wil u onder andere regelmatig informeren over de Villages in de hele wereld en over Chic Outlet Shopping®, alsook over aanbiedingen en promoties die wij of de winkels binnen de Villages u kunnen aanbieden.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen de gegevens die u via uw registratie met ons deelt en alle verdere informatie die u ons geeft om deze registratie regelmatig te actualiseren. Deze informatie omvat uw naam, adres, woonplaats, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, landencode en gsm-nummer en andere contactgegevens. 

Afhankelijk van het type elektronica waarmee u een Village en/of een winkel binnen onze Villages, betreedt, zullen eventueel bijkomende gegevens elektronisch verzameld worden. De informatie die wij op die manier verzamelen betreft uw locatie op specifieke momenten wanneer u zich in een Village bevindt en de tijd, locatie en frequentie van het gebruik van uw elektronica. De elektronica waarnaar verwezen wordt in deze Overeenkomst betreft de kaart, mobiele applicatie of andere elektronische identificatieapparaten of software apparaten waarvan wij u van tijd tot tijd zullen voorzien. Het bijhouden en verwerken van deze informatie maakt een essentieel element uit van ons Privilege Programma waartoe u bent toegetreden en waarmee u heeft ingestemd (zie hierboven). Zo kunnen wij u actuele informatie bezorgen over aanbiedingen en promoties wanneer u een Village bezoekt.

Wij verzamelen eveneens informatie over uw aankopen in de winkels in onze Villages via een apparaat in het betrokken verkooppunt. Dit omvat details over de producten die u aankocht en het gespendeerde bedrag. Door de verwerking van deze gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat u enkel de marketing communicaties ontvangt waarvan wij denken dat deze u echt zullen interesseren. Wij kunnen deze informatie combineren met andere van uw gegevens waarover wij beschikken (zie onze algemene privacy voorwaarden, waarvan verdere details hier beschikbaar zijn, maar enkel voor hetzelfde doel als waarvoor deze gegevens initieel werden verzameld.

Waar wij onze informatie opslagen of verwerken

De informatie die wij over u verzamelen zal eveneens worden overgedragen naar en opgeslagen op een locatie buiten de EU en de EER, meer bepaald de Villages in China en winkels in deze Villages en onze leveranciers en partners in Indië en de VS. Het is mogelijk dat op deze locaties geen gelijkaardige wettelijke bescherming van uw gegevens bestaat zoals dit het geval is in de EU en de EER. De gegevens zullen worden verwerkt door ons of onze leveranciers en partners buiten de EU en de EER, maar wij garanderen u dat de gegevens door ons en onze leveranciers en partners op veilige wijze worden verwerkt en worden beschermd tegen onrechtmatige toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en enige andere verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden zoals bepaald in deze Overeenkomst.

Een lijst van personen die de gegevens voor ons verwerken (i.e. onze leveranciers en partners) buiten de EU en de EER vindt u hieronder:

 • Responsys Inc. 900 Cherry Avenue, 5th Floor, San Bruno, CA 94066, USA;
 • Salesforce.com Inc, The Landmark@One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de over u verzamelde gegevens op verschillende manieren:

 • Om uw voorkeuren beter te kennen en onze diensten voor u te personaliseren, inclusief om beter te begrijpen welke Villages u bezoekt en wanneer u deze graag bezoekt;
 • Om beter te begrijpen in welke winkels binnen onze Villages u graag winkelt en welke producten u afhankelijk van de periode van het jaar het liefst aankoopt. Met deze informatie kunnen wij u beter de specifiek voor u relevante informatie bezorgen;
 • Om u te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere relevante zaken met betrekking tot de Villages, Chic Outlet Shopping® en de winkels in onze Villages met inbegrip van informatie over de producten die er worden aangeboden.
 • Om uw gegevens te delen met de winkels in onze Villages, zodat ook zij u kunnen informeren over hun producten, diensten, promoties, aanbiedingen en aankomende gebeurtenissen die u zouden kunnen interesseren.
 • Om de gegevens accuraat te houden en te actualiseren;
  Voor onderzoek en analyse en opdat wij u van tijd tot tijd zouden contacteren in verband met deze onderzoeken of zouden kunnen bevragen of kunnen opnemen in een bepaalde doelgroep; en
 • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten.
  Wij houden uw gegevens niet langer dan nodig in functie van het Privilege Programma en zullen uw informatie in elk geval ten laatste drie jaar na ons laatste contact met u vernietigen.

Hoe wij u contacteren

Om u te laten genieten van de voordelen van het Privilege Programma zullen wij u contacteren per post, e-mail, SMS of op enige andere manier inclusief langs elektronische weg zoals op Facebook en via andere sociale media applicaties, maar slechts met gebruik van de gegevens die u ons van tijd tot tijd bezorgt.

Indien u niet langer bepaalde communicaties wenst te ontvangen, kunt u uw registratie voor het Privilege Programma opzeggen door ons te contacteren op PrivilegeProgramme@chicoutletshopping.com. U kunt ook op elk moment de opgegeven contactgegevens hier aanpassen of nog door ons te contacteren op bovenvermeld adres.

Vrijgave aan derden

Wij delen de gegevens onder elkaar en dragen informatie over:

 • Aan winkels in de Villages (die u rechtstreeks kunnen contacteren);
 • Aan leveranciers die de gegevens voor ons verwerken en onze partners bij het ter beschikking stellen van het Privilege Programma.
 • Indien wij verplicht worden uw gegevens te openbaren om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze onderneming, klanten of andere te beschermen. Dit omvat in bepaalde gevallen de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude; en
 • Aan rechtsopvolgers of in de plaats gestelde uitbaters van het geheel of een gedeelte van onze respectievelijke ondernemingen.


Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens niet te verwerken voor marketing doeleinden. Dergelijke vraag is echter niet verenigbaar met de voorwaarden van het Privilege Programma. Indien u dus niet langer wenst dat wij u gegevens verwerken voor marketingdoeleinden dient u uw registratie voor het Privilege Programma te annuleren. (zie hierboven).

U mag ons vragen of wij gegevens over u bezitten, waar deze werden bekomen, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en aan wie ze worden geopenbaard. U kunt eveneens inzage vragen tot deze gegevens. Om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij eventueel van u bezitten, dient u ons uw contactgegevens, inclusief adres en een identiteitsbewijs toe te sturen, (zoals een kopie van uw paspoort, ID kaart of rijbewijs) naar PrivilegeProgramme@chicoutletshopping.com op het volgend adres:

Privilege Programme Team
50 Pingle Drive
Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD
United Kingdom

Wij staan u toe persoonsgegevens die wij over u bezitten te betwisten en, indien nodig, mag u deze persoonsgegevens verwijderen, verbeteren, aanpassen of vervolledigen. Wij behouden ons het recht voor te weigeren u een kopie van uw persoonsgegevens over te maken of deze persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren, aan te passen of te vervolledigen indien dit wettelijk gezien kan, maar zullen dergelijke weigering altijd motiveren en u toelaten onze beslissing te betwisten.

Oktober 2013 v1

Top
X

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Zonder de cookies zal de functionaliteit van de website beperkt zijn. Door te klikken op "X", bevestigt u dat u het gebruik van cookies op onze website aanvaardt. U kan te allen tijde uw toestemming intrekken door hier te klikken om uw cookie instellingen te veranderen.