Regelement: Maasmechelen Village “Back to school”

ARTIKEL 1

DE WEDSTRIJD “BACK TO SCHOOL” (HIERNA DE “WEDSTRIJD”) WORDT GEORGANISEERD DOOR VR MAASMECHELEN TOURIST OUTLETS COMM. VA, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE ZETELLAAN 100, 3630 MAASMECHELEN EN GEREGISTREERD IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN ONDER HET NUMMER 0465.707.490 (HIERNA DE “ORGANISATOR”).

DE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD VEREIST DE VOORAFGAANDE KENNISNAME EN ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT EN IMPLICEERT DE AANVAARDING VAN ALLE BESLISSINGEN M.B.T. DE WEDSTRIJD.

DE WEDSTRIJD BEGINT OP MAANDAG 22 AUGUSTUS 2019 OM 12 UUR EN WORDT AFGESLOTEN OP ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 OM 18 UUR.

ARTIKEL 2

ALLE FYSIEKE PERSONEN KUNNEN AAN DE WEDSTRIJD DEELNEMEN OP VOORWAARDE DAT ZIJ MAXIMUM 12 JAAR OUD ZIJN EN OVER DE UITDRUKKELIJKE GOEDKEURING VAN DE OUDERS EN/OF VOOGD BESCHIKKEN. DEZE GOEDKEURING DIENT OP EERSTE VERZOEK TE WORDEN VOORGELEGD.

ZIJN UITGESLOTEN VAN DEELNAME: I) KINDEREN VAN WERKNEMERS VAN DE ORGANISATOR; 2) ANDERE PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD; III) DE FAMILIELEDEN IN DE EERSTE EN DE TWEEDE GRAAD VAN DE PERSONEN ONDER I) EN II); IV) PERSONEN DIE WETTELIJK UITGESLOTEN ZIJN.

ARTIKEL 3

DE WEDSTRIJD BESTAAT UIT HET ZOEKEN NAAR EEN GROENE BAL MET BLAUW PATROON, EEN RODE BAL MET ZWART PATROON EN EEN BLAUWE BAL MET DONKERBLAUW PATROON IN HET BALLENBAD GELEGEN IN HET MADE IN BELGIUM CAFÉ TE MAASMECHELEN VILLAGE.  DE KINDEREN ZULLEN HET BALLENBAD ÉÉN VOOR ÉÉN BETREDEN EN KUNNEN IN EEN TIJDSPANNE VAN 1 MINUUT EEN GROENE BAL MET BLAUW PATROON, EEN RODE BAL MET ZWART PATROON EN EEN BLAUWE BAL MET DONKERBLAUW PATROON ZOEKEN.   

DE ORGANISATOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE DEELNEMER TE VRAGEN OM EEN VOLLEDIG ONDERTEKEND GOEDKEURINGSFORMULIER VAN DE OUDERS EN/OF VOOGD. IN DAT GEVAL, NEEMT DE ORGANISATOR ENKEL DE VOLLEDIG INGEVULDE GOEDKEURINGSFORMULIEREN IN AANMERKING VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD.

DE ORGANISATOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PERSONEN TE WEIGEREN TOT DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD IN GEVAL VAN HET ONTBREKEN VAN EEN VOLLEDIG ONDERTEKEND GOEDKEURINGSFORMULIER.

ARTIKEL 4

ELKE PERSOON VAN MAXIMUM 12 JAAR OUD KAN SLECHTS ÉÉNMAAL DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD.

ARTIKEL 5

DE PRIJS DIE GEWONNEN KAN WORDEN, IS:

  • EEN IJSJE; WANNEER DE DEELNEMER EEN GROENE BAL MET BLAUW PATROON VINDT

  • EEN WAFEL; WANNEER DE DEELNEMER EEN BLAUWE BAL MET DONKERBLAUW PATROON VINDT

  • EEN RUGZAK; WANNEER DE DEELNEMER EEN RODE BAL MET BLAUW PATROON VINDT

 VOORMELDE PRIJS WORDT DOOR DE ORGANISATOR TOEGEKEND AAN DE WINNAAR, ZIJNDE DE DEELNEMER DIE EEN GROENE BAL MET BLAUW PATROON, EEN RODE BAL MET ZWART PATROON EN EEN BLAUWE BAL MET DONKERBLAUW PATROON TERUGGEVONDEN HEEFT IN HET BALLENBAD IN HET MADE IN BELGIUM CAFÉ TE MAASMECHELEN VILLAGE.

DE WINNAAR DIENT ZIJN PRIJS OP TE HALEN IN HET MADE IN BELGIUM POP UP CAFÉ (GELEGEN TE MAASMECHELEN VILLAGE, ZETELLAAN 100, 3630 MAASMECHELEN) EN TE GEBRUIKEN VOOR 25 AUGUSTUS 2019, 19:00.

ARTIKEL 6

DE GEWONNEN PRIJS IS PERSOONLIJK EN NIET OVERDRAAGBAAR. ZIJ KAN OP GEEN ENKELE MANIER WORDEN OMGEWISSELD, OOK NIET TEGEN HAAR WAARDE IN GELD. DE DEELNEMER DIENT DEZE TE AANVAARDEN ZOALS DEZE WORDT TOEGEKEND.  DE ORGANISATOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE EEN PRIJS TE WIJZIGEN, OM PRODUCTIONELE OF INHOUDELIJKE REDENEN EN/OF IN GEVAL VAN OVERMACHT.

ARTIKEL 7

INDIEN DE WINNAAR NIET AAN DE CRITERIA VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT VOLDOET, ZAL DE PRIJS NIET WORDEN TOEGEKEND EN BLIJFT DEZE DE EIGENDOM VAN DE ORGANISATOR.

ARTIKEL 8

DE ORGANISATOR BEHOUDT ZICH HET RECHT OM DE WEDSTRIJD IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN TE WIJZIGEN, TE VERLENGEN OF ZE ZELFS VOLLEDIG TE ANNULEREN OMWILLE VAN GEBEURTENISSEN DIE TOTAAL BUITEN HAAR WIL LIGGEN.  DE ORGANISATOR KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN INDIEN VOOR REDENEN BUITEN ZIJN WIL OM, DE WEDSTRIJD ZOU MOETEN ONDERBROKEN, UITGESTELD OF GEANNULEERD WORDEN.  ELK GEVAL DAT NIET UITDRUKKELIJK IN DIT REGLEMENT IS VOORZIEN, ZAL DOOR DE ORGANISATOR ZELF BESLIST WORDEN.  TEGEN ZIJN BESLISSING IS GEEN BEROEP MOGELIJK.

ARTIKEL 9

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD IMPLICEERT DAT DE OUDERS EN/OF VOOGD ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAN MET DIT REGLEMENT.

ARTIKEL 10

DE GEGEVENS DIE DE DEELNEMER IN HET GOEDKEURINGSFORMULIER INVULT, WORDEN OPGESLAGEN IN DE DATABANK VAN DE ORGANISATOR.  HET VERSTREKKEN VAN DE GEGEVENS IS VEREIST VOOR DE UITVOERING VAN DE WEDSTRIJD WAARBIJ DE DEELNEMER BETROKKEN IS. DE ORGANISATOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE GEGEVENS VAN DE DEELNEMER TE GEBRUIKEN VOOR INFORMATIEVE, PROMOTIONELE DOELEINDEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN, DIENSTEN EN INITIATIEVEN VAN DE ORGANISATOR EN/OF (COMMERCIËLE) PARTNERS. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD STEMT DE DEELNEMER, BEHOUDENS TEGENBERICHT, ERMEE IN DAT DE ORGANISATOR ZIJN/HAAR GEGEVENS VERZAMELT EN GEBRUIKT VOOR VOORMELDE DOELEINDEN (VB. VIA E-MAIL, SMS, EA.).

VALUE RETAIL IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DEZE PERSOONLIJKE GEGEVENS. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR DE ORGANISATOR EN OPGESLAGEN OP EEN LOKALE SERVER, MET EEN MAXIMUM VAN ZES MAANDEN NADAT DE WEDSTRIJD IS GESLOTEN.

DE DEELNEMER HEEFT HET RECHT OM VALUE RETAIL TE VRAGEN OM INZAGE IN EN RECHTZETTING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMER. DOOR DEEL TE NEMEN, ERKENT DE DEELNEMER DAT, INDIEN HIJ/ZIJ HEEFT GEWONNEN, ZIJN/HAAR PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD OP SOCIALE MEDIA VAN VALUE RETAIL. VALUE RETAIL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM CONTACT OP TE NEMEN MET ELKE DEELNEMER VOOR VERDUIDELIJKING EN VERIFICATIE, WANNEER DIT NODIG WORDT GEACHT. DE DEELNEMER HEEFT HET RECHT OM EEN ​​KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (IN PRINCIPE DE BELGISCHE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (HTTPS://WWW.GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.BE/).

HET ALGEMENE PRIVACYBELEID VAN VALUE RETAIL IS VAN TOEPASSING OP DEZE WEDSTRIJD EN KAN WORDEN GERAADPLEEGD OP HTTPS://WWW.MAASMECHELENVILLAGE.COM/EN/FOOTER/LEGAL/PRIVACY-POLICY.

DE ORGANISATOR KAN GECONTACTEERD WORDEN:
• VIA EMAIL: LEGALBELGIUM@MAASMECHELENVILLAGE.COM; 
• VIA FAX: +32 (0) 89/77 40 20;
• VIA MAIL: MAASMECHELEN VILLAGE, ZETELLAAN 100, 3630 MAASMECHELEN

Top