App Algememe Voorwaarden

Deze app (de 'app') wordt beheerd door Value Retail Management Ltd. (registratienummer 02884191), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Management Suite, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxon, OX26 6WD, Verenigd Koninkrijk ('ons' of 'wij'). Ons btw-nummer is 645460240.

Wij verschaffen de app, en uw toegang tot en gebruik van de app is onderworpen aan en wordt geregeld door alle toepasselijke wetten en voorschriften, alsook deze algemene voorwaarden ('deze voorwaarden'). Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Indien u deze voorwaarden niet via het internet kunt raadplegen, kunnen wij op aanvraag een kopie van de meest recente versie van deze voorwaarden verstrekken via e-mail. Gelieve de app niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien u de app gebruikt, wordt u verondersteld deze voorwaarden aanvaard te hebben en deze in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen af en toe gewijzigd worden. Alle wijzigingen die we aan deze voorwaarden aanbrengen, zullen op deze pagina gepost worden. Gelieve ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden regelmatig opnieuw raadpleegt en doorleest, aangezien u verondersteld wordt dergelijke wijzigingen aanvaard te hebben en in acht te nemen indien u de app blijft gebruiken nadat er wijzigingen aan deze voorwaarden gepost zijn.

1. Privacy

Wanneer u de app gebruikt, erkent u de voorwaarden van ons privacybeleid gelezen en begrepen te hebben, alsook deze te aanvaarden en in acht te nemen, en stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

2. Beschikbaarheid en defecten

De toegang tot en het gebruik van de app worden verschaft en toegelaten op een tijdelijke basis. De app zal niet steeds beschikbaar zijn en kan soms te maken krijgen met defecten.

We zijn geenszins verplicht de informatie op de app te updaten. Wij behouden ons het recht voor de app (of een deel of delen ervan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via de app (of een deel of delen ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen, bij te werken, te verwijderen, op te schorten of te beëindigen, al dan niet met voorafgaande kennisgeving.

De app wordt verschaft in de bestaande versie wanneer ze beschikbaar is, en voor zover dit toegestaan is door de wet, worden er geen garanties, voorwaarden of waarborgen gegeven.

3. Eigendom

Tenzij dit anders aangegeven wordt, wordt de app, met inbegrip van zijn ontwerp, tekst, inhoud, indeling en andere zaken die erop betrekking hebben, beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van al de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten op of met betrekking tot de app. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

Het posten van de app houdt niet in dat er afstand gedaan wordt van enige rechten op of met betrekking tot de app. U verwerft geen rechten op, aanspraak op of belangen in of met betrekking tot de app, tenzij deze uitdrukkelijk toegekend worden volgens deze voorwaarden.

4. Uw gebruik van de app

Wij verlenen u een beperkt recht op toegang tot en persoonlijk gebruik van de app. Het is verboden: de app, met inbegrip van zijn inhoud, te kopiëren, te verkopen, door te sturen, te verspreiden of op een andere manier te misbruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande goedkeuring; een verzameling van productlijsten, beschrijvingen of prijzen te maken; afgeleid gebruik te maken van de app of zijn inhoud; informatie te downloaden of te kopiëren ten voordele van een ander bedrijf; of gebruik te maken van tools voor datamining, robots of dataverzameling en -extractie.

U mag redelijkerwijze afdrukken maken en delen downloaden van elke pagina van de app. U mag de papieren of digitale kopieën van elk afgedrukt of gedownload materiaal op geen enkele manier wijzigen en u mag geen afbeeldingen, foto's, video- of audiofragmenten of grafische voorzieningen scheiden van de bijhorende tekst.

U mag de app niet misbruiken door opzettelijk virussen of andere materialen aan te brengen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn, die zonder toestemming toegang proberen te krijgen tot de app of de app aanvallen door middel van een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Wij zullen u aangeven bij de relevante overheidsdiensten indien u dergelijke acties onderneemt.

De toegang tot of het gebruik van de app (of informatie, materialen, producten en/of diensten op de app) kan volgens de wet verboden zijn in bepaalde landen of rechtsgebieden. U bent ervoor verantwoordelijk alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land waarin u gebruik maakt van de app na te leven. Wij beweren niet dat de app (of informatie, materialen, producten en/of diensten op de app) geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties buiten het Verenigd Koninkrijk.

Wij behouden ons het recht voor uw toegang tot de app (of delen ervan) op elk moment te onderbreken of te beëindigen indien we vermoeden dat u de app gebruikt op een manier die in strijd is met deze voorwaarden, en indien u een deel van de app afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, dient u, zoals wij dit verkiezen, alle gemaakte kopieën van het materiaal terug te geven of te vernietigen.

5. Registratie

Af en toe is het mogelijk dat we de toegang tot de app (of delen ervan) voorbehouden voor gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben.

Wanneer u zich bij ons registreert om gebruik te kunnen maken van zones met een beperkte toegang (zoals de inschrijving in onze ledenclub), registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van de app. De toegang tot zones met een beperkte toegang gebeurt aan de hand van uw gebruikersidentificatiecode ('gebruikers-id'), wachtwoord en al de andere informatie die deel uitmaakt van onze veiligheidsprocedures. Wij verstrekken u toegang tot de zones van de app met een beperkte toegang op basis van het volgende:

  • u bent, op de datum van uw registratie, niet jonger dan 17 jaar;
  • u dient uw gebruikers-id en wachtwoord als vertrouwelijk te behandelen, u mag deze niet aan iemand anders onthullen en ze mogen niet gebruikt worden door iemand anders om toegang te krijgen tot de app;
  • alle door u verschafte gegevens zijn nauwkeurig;
  • u zal niet kwaadwillig extra registratie-accounts aanmaken met het oog op misbruik van de functies van de app of andere gebruikers; en
  • u zult zich niet proberen voordoen als een andere gebruiker.

De meeste informatie die u ons verstrekt heeft, kunt u bekijken en bijwerken in de zone 'Lidmaatschap' van de app.

Indien wij, om welke reden dan ook, geloven dat u deze voorwaarden niet in acht neemt, kunnen wij te allen tijde uw gebruikers-id of wachtwoord naar goeddunken onbruikbaar maken of uw toegang op een andere manier annuleren.

6. Beschrijving van producten en/of diensten en andere informatie

Niets in de app vormt een aanbod om producten en/of diensten te kopen of verkopen, in welk rechtsgebied dan ook. De app bestaat uitsluitend ter informatie. Alle details, beschrijvingen en prijzen van, en andere informatie met betrekking tot producten en/of diensten die voorkomen op de app zijn uitsluitend van algemene aard. Wij garanderen niet dat een product en/of dienst op de app op voorraad is of zal zijn in het betreffende dorp op het moment dat u een bepaald product en/of dienst wenst aan te kopen.

Wij zullen redelijkerwijze alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat al de informatie correct is op het moment dat deze geüpload wordt op de app, maar ze kan echter onnauwkeurig of onvolledig zijn en is onderhevig aan wijzigingen. Daarom raden wij u aan de informatie met betrekking tot een handelaar door hem te laten bevestigen en de informatie met betrekking tot onze producten en diensten door ons te laten bevestigen. Bovendien kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die u oploopt wanneer u een beroep doet op informatie op de app.

7. Wedstrijden

Het is mogelijk dat wij af en toe wedstrijden promoten en organiseren op de app. Op dergelijke wedstrijden zullen er specifieke voorwaarden en regels van toepassing zijn. Gelieve ervoor te zorgen dat u de voorwaarden en regels die van toepassing zijn op een wedstrijd waarvoor u zich inschrijft of waaraan u op een andere manier deelneemt zorgvuldig doorleest, aangezien u verondersteld wordt deze toepasselijke voorwaarden en regels aanvaard te hebben en in acht te nemen.

8. Websites van derden

Het is mogelijk dat de app links bevat naar andere websites die beheerd worden door niet verwante bedrijven en personen ('website van derden'). Deze links zijn enkel bestemd om meer informatie te verstrekken.

Het feit dat er op de app een link naar een website van derden geplaatst wordt, betekent niet dat we deze website van derden, de inhoud of het gebruik ervan, of het gebruik van producten en/of diensten die beschikbaar zijn via een dergelijke website van derden goedkeuren of aanbevelen, noch dat we ervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. We hebben de websites van derden niet onderzocht of gecontroleerd op nauwkeurigheid, volledigheid of conformiteit met de toepasselijke wetten en voorschriften. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die of het verlies dat geleden wordt als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke websites van derden en u gebruikt alle websites van derden op eigen risico. Alle voorwaarden en beleidslijnen van de websites van derden die u bezoekt, zullen op u van toepassing zijn terwijl u zich op dergelijke websites bevindt en daarom dient u deze te controleren.

Wij hebben enkele overeenkomsten met zorgvuldig geselecteerde bedrijven, die u mogelijk producten of diensten kunnen verkopen op websites van derden, die gelinkt zijn aan de app en ons merk dragen of een verband met ons aangeven, zoals de Bicester Village-geschenkkaart. Wanneer u via een link naar sommige van deze websites van derden gaat, is het mogelijk dat deze nog steeds hetzelfde ontwerp hebben als de app of ons merk dragen, en zo een deel van de app lijken. Gelieve u er echter van bewust te zijn dat deze producten en diensten verkocht worden door een ander bedrijf. Hoewel wij dergelijke bedrijven erg zorgvuldig selecteren, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de producten en diensten die zij aanbieden en verkopen en dient u alle voorwaarden van die websites van derden, alsook van alle producten en diensten die zij aanbieden, te controleren.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

In onze eigen hoedanigheid en in naam van onze verbonden bedrijfseenheden verwerpen wij enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op toegang tot of gebruik van de app of een website waarmee de app gelinkt is en (ongeacht of dit ontstaat door contracten, nalatigheid, onrechtmatige daad, verplichting of op enige andere basis) voor elk van de volgende verliezen:

  • verliezen door onbeschikbaarheid van de app of technische defecten in de app;
  • verlies van gegevens;
  • verlies dat veroorzaakt wordt door een denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal;
  • verlies van inkomsten, winst of verwachte besparingen; en
  • verlies dat voortvloeit uit omstandigheden die redelijkerwijze buiten onze macht liggen en verlies dat redelijkerwijze niet voorzien kan worden.

In elk geval zal onze totale aansprakelijkheid en die van onze verbonden bedrijven die voortvloeit uit of betrekking heeft op toegang tot of gebruik van de app of een website waarmee de app gelinkt is en (ongeacht of dit ontstaat door contracten, nalatigheid, onrechtmatige daad, verplichting of op enige andere basis) niet hoger liggen dan £ 100 (ongeveer € 120).

We proberen niet (en niets in deze voorwaarden is bestemd) om onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijke verwondingen, veroorzaakt door nalatigheid, voor bedrieglijke onjuiste voorstelling, noch enige andere aansprakelijkheid te verwerpen of te beperken wanneer deze niet verworpen of beperkt kunnen worden volgens de toepasselijke wetten.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons en onze verbonden bedrijven te vrijwaren en vrij te stellen van enige claims, aansprakelijkheden, verliezen, onkosten of eisen met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden.

11. Keuze van rechtspraak en rechtsgebied

De app wordt door ons bestuurd en beheerd vanuit onze kantoren in Engeland. Deze voorwaarden en alle kwesties die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden en deze app, met inbegrip van de inhoud, zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving. De Engelse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid een vonnis te vellen over alle geschillen die mogelijk voortvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden of het gebruik van de app.

12. Algemeen

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de app. Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring, bewering of motivatie, die niet vervat zit in deze voorwaarden (in de regelmatig geüpdatete versie), zal voor u, noch voor ons bindend zijn.

Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn scheidbaar. Wanneer er een bepaling van deze voorwaarden illegaal, ongeldig of niet-uitvoerbaar is of wordt volgens de wetgeving van een rechtsgebied, zal deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd worden, zodat ze het best de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling benadert voor zover dit toegelaten is volgens de wet. Alle andere bepalingen van deze voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot deze voorwaarden of een andere kwestie, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via Legal Team, Bicester Village, 50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD of via e-mail op het adres Legal@ValueRetail.com.

Top